หลักสูตรฝึกอบรม CAE

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม   ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความต้องการของหน่วยงานที่ต้องการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน โดยเฉพาะ CAE และพลังงาน เพื่อให้บริการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Case study ต่างๆ หรือหาหน่วยร่วมพันธมิตรมาร่วมจัดอบรม สัมมนา ออกแบบความต้องการของหลักสูตรเฉพาะด้าน ความต้องการของบุคลากรเฉพาะกลุ่ม เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งสามารถเลือกหรือออกแบบได้โดยไม่ติดข้อจำกัดเรื่องสถานที่และเวลาที่ต้องการให้บริการจัดฝึกอบรมบริการฝึกงานอบรม/สัมมนามีคุณลักษณะเด่นเฉพาะตัวทั้งภาคภาครัฐ และเอกชนดังนี้

1. หลักสูตรด้านวิศวกรรม CAE
2. หลักสูตรด้านไฟฟ้า/พลังงาน

1. หลักสูตรด้านวิศวกรรม CAE
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต จัดการอบรมรูปแบบ Public Training หลักสูตรต่างๆดังต่อไปนี้

  • หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์การล้าของผลิตภัณฑ์ (Fatigue Analysis and Application : FAA) 

  • หลักสูตรวิศวกรเทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการออกแบบเชิงวิศวกรรม (Fundamental Finite Element Method for Increase Efficiency and Cost Reduction in Engineering Design : FFE)  

  • หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์การวิเคราะห์ความเค้นของผลิตภัณฑ์ (Linear & Nonlinear Stress Analysis and Application : SAA)

  • หลักสูตรวิศวกรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคำนวณไฟไนต์เอลิเมนต์ การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน (Vibration Analysis and Application : VAA)    


2. หลักสูตรด้านไฟฟ้า/พลังงาน
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม มีการจัดอบรมแบบ Inhouse Training ทั้งจัดสัมมนารูปแบบ Onsite หรือ Online  หลักสูตรด้านไฟฟ้า/พลังงาน สำหรับหน่วยงานที่ต้องการมุ่งเน้นที่พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน ในด้านพลังงานทดแทนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบครบวงจร เพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านพลังงาน โดยหลักสูตรมีความยืดหยุ่นสามารถจัดอบรมและสัมมนาปรับเปลี่ยนตามรูปแบบและความต้องการของหน่วยงานได้ตามสมควร


ตัวอย่างการจัดอบรมสัมมนา

“การจัดการพลังงาน การจัดการพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ และการใช้พลังงานสะอาดในการลดต้นทุนการผลิต”
“Simulation Technology in Energy Industry”
“ระบบกักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System: BESS)”