Street food

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (สวทช.) ได้มีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริม พัฒนายกระดับผู้ประกอบการและสถานประกอบการด้าน Street food ในการพัฒนายกระดับมาตรฐานคุณภาพ เพิ่มรายได้ สร้างจุดแข็งให้แก่ผู้ประกอบการทั้งในด้านสุขอนามัย ด้านความปลอดภัยของอาหาร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบ วิถีใหม่ (New Normal) จึงได้มีการคิดค้นวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ การพัฒนาเครื่องจักรด้านการผลิตอาหาร เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ปรับปรุงกระบวนการทำงานลดการใช้แรงงานคน

ตัวอย่างผลงาน รถเข็นนวัตกรรมรักษ์โลก

ตัวอย่างผลงาน เครื่องปิ้งย่างกึ่งอัตโนมัติ

ตัวอย่างผลงานถังดักไขมันแบบมีชั้นกรองพิเศษ (Special grease trap)

การพัฒนาเครื่องจักรด้านการผลิตอาหาร
เครื่องรีดสำหรับแปรรูปถั่วแระญี่ปุ่น เครื่องตัดแต่งข้าวโพดอ่อน
เครื่องหั่นชิ้นปลาอินทรีย์ ตู้อบสมุนไพรพลังงานแสงอาทิตย์

การพัฒนาเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เหลวและซีลฝาปิดอัตโนมัติ

การพัฒนาเครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์เหลวและซีลฝาปิดอัตโนมัติ