งานด้านการพัฒนาซอฟแวร์และเครื่องจักร (Smart machine and Software Development)

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม มีทีมงานและประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะทางทั่วไปจนถึงขั้นสูงด้วยองค์ความรู้ที่มีในด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์กราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เนต ซอฟต์แวร์การคำนวณด้าน CAE ทั่วไปและขั้นสูง ซอฟต์แวร์การแสดงผล ทำให้สามารถพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่องานออกแบบ งานผลิต งานวิจัยและพัฒนา งานบำรุงรักษา งานขายและบริการ งานควบคุมอุปกรณ์ และอื่นๆ ให้กับอุตสาหกรรม เพื่อทดแทนการใช้คนทั้งที่ไม่มีทักษะและมีทักษะสูง รวมไปถึงลดขั้นตอนการทำงาน ความผิดพลาดจากคนทำงาน ความซ้ำซ้อนของการทำงาน การนำเข้าซอฟต์แวร์ราคาสูง การทำนายปรากฎการณ์ฉพาะด้าน เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างยั่งยืน ภายในการวางแผนอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างงาน Temperature monitoring system

ตัวอย่างงาน พัฒนาต้นแบบซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการออกแบบ Pallet

ทำให้การออกแบบผลิตภัณฑ์มีความรวดเร็ว สามารถลดต้นทุนการออกแบบและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าได้