ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและกิจกรรมสื่อสาร เยี่ยมชม (แบบย่อ)

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฝึกอบรม สัมมนา ประชุมและกิจกรรมสื่อสาร เยี่ยมชม (แบบย่อ)

  • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • ผู้จัดงาน/หน่วยงาน เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เพื่อประโยชน์ในการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม การติดต่อประสานงาน การดำเนินการทางการเงิน
   • ทั้งนี้ในระหว่างการจัดกิจกรรม จะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ในลักษณะของภาพบรรยากาศโดยรวม ทั้งนี้อาจจะมีการบันทึกภาพในระยะใกล้ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกิจกรรม หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการบันทึกภาพหรือเผยแพร่ภาพ ท่านสามารถแจ้งปฏิเสธขณะมีการบันทึกภาพ หรือแจ้งภายหลัง
   • ผู้จัดงาน/หน่วยงาน ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศ ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565
  • ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะเวลาในการเก็บ
   • เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ไม่เกิน 5 ปี
  • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   • ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยติดต่อที่ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120   เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0 2564 6310-11  โทรสาร 0 2564 6312

   


   

  ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice) การประสานงานกับวิทยากร (แบบย่อ)

  • วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
   • ผู้จัดงาน/หน่วยงาน เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัญชีธนาคาร/ข้อมูลประกอบการโอนเงินค่าตอบแทน เพื่อประโยชน์ในการเชิญเป็นวิทยากร การติดต่อประสานงาน การดำเนินการทางการเงิน
   • ทั้งนี้ในระหว่างการจัดกิจกรรม จะมีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ในลักษณะของภาพบรรยากาศโดยรวม ทั้งนี้อาจจะมีการบันทึกภาพในระยะใกล้ เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกิจกรรม หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการบันทึกภาพหรือเผยแพร่ภาพ ท่านสามารถแจ้งปฏิเสธขณะมีการบันทึกภาพ หรือแจ้งภายหลัง
   • ผู้จัดงาน/หน่วยงาน ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศ ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565
  • ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
   • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ระยะเวลาในการเก็บ
   • เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ไม่เกิน 5 ปี
  • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
   • ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยติดต่อที่ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120   เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0 2564 6310-11  โทรสาร 0 2564 6312

   

   


   

  คำแนะนำเพิ่มเติม

  • สามารถปรับข้อความ โดยเฉพาะที่ไฮไลท์สีเหลืองได้ตามเหมาะสม
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว แบบย่อ เนื่องด้วยกิจกรรมไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
   • หากจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว จะต้องใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวแบบเต็ม และมีการระบุขอความยินยอมที่ชัดแจ้ง
   • ตัวอย่างการปรับลด “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” กรณี “ศาสนา”
    • ให้ปรับไปสอบถามว่า ต้องการอาหารประเภทใด … ระบุ… หรือทำตัวเลือก เช่น ประเภทอาหาร ¡ อาหารทั่วไป (ทุกประเภท) ¡ อาหารอิสลาม ¡ อาหารมังสวิรัติ ** หากแพ้อาหารโปรดระบุว่าท่านแพ้อาหารใด …………………
   • ผู้ดำเนินการรายการ สามารถแจ้งประกาศนี้ โดยวาจา ในช่วงการต้อนรับ
   • หากเป็นการจัดสัมมนาที่มีผู้ร่วมจำนวนมาก อาจจะทำสติกเกอร์สีแดง (หรือสีอื่น) เพื่อบ่งชี้ให้ชัดเจนถึงผู้ร่วมงานที่ไม่ประสงค์ให้มีการบันทึกภาพ