ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice) งานบริการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice) งานบริการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม

ประกาศความเป็นส่วนตัว​ (Privacy Notice)
งานบริการวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  (แบบย่อ)

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC)  เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขา รวมทั้งสำเนาเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าใช้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางวิศวกรรมที่เกี่ยวช้อง การจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า การติดต่อประสานงาน การดำเนินการทางการเงิน และ ส่งผลการวิเคราะห์แก่ลูกค้า หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน
  • ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายกำหนด และประกาศ ระเบียบ สวทช. ว่าด้วยแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2565
 2. ฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย
  • ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3. ระยะเวลาในการเก็บ
  • เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามวัตถุประสงค์ไม่เกิน 5 ปี
 4. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  • ท่านสามารถใช้สิทธิตามกฎหมาย โดยติดต่อที่ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม 131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120   เปิดบริการวันและเวลาราชการ00 – 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ โทร 0 2564 6310-11  โทรสาร 0 2564 6312

คำแนะนำเพิ่มเติม

 • สามารถปรับข้อความ โดยเฉพาะที่ไฮไลท์สีเหลืองได้ตามเหมาะสม
 • ประกาศความเป็นส่วนตัว แบบย่อ เนื่องด้วยกิจกรรมไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว
  • หากจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว จะต้องใช้ประกาศความเป็นส่วนตัวแบบเต็ม และมีการระบุขอความยินยอมที่ชัดแจ้ง