งานด้านเกษตรอัจฉริยะ (Precision agriculture)

โรงเรือนพฤกษาสบาย: PRUKSA_SABAI

ตัวอย่างพืชที่ปลูกในโรงเรือน / ระบบควบคุมอัจฉริยะ