DECC NEWS & EVENTS

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์และคณะ เข้าเยี่ยมชม DECC


15 มิถุนายน 2565 ดร.อัมพร โพธิ์ใย และคุณจิรพร ศุภจำปิยา พร้อมคณะทำงานฯ TD-X Center อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. ให้การต้อนรับ ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ และคณะเยี่ยมชม โดยมีกิจกรรมแนะนำบริการของศูนย์เร่งพัฒนาต้นแบบรวดเร็ว (TD-X Center) การสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิตแบบรวดเร็ว ด้วย Composite 3D Printing  พร้อมสาธิตการใช้งานเครื่องพิมพ์สามมิติ เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป