DECC NEWS & EVENTS

สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า

 
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม สวทช. ลงนามความร่วมมือองค์การคลังสินค้า เพื่อขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและแปรรูปสินค้าเกษตร 18 เมษายน 2565 องค์การคลังสินค้า โดยนายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศรุต ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า และ ดร.อัมพร โพธิ์ใย ผู้อำนวยการศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ผู้แทนผู้อำนวยการ สวทช. ลงนามบันทึกความร่วมมือ “การส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรเพื่อการค้าอย่างยั่งยืน” ณ.โถง Business Center ทาวเวอร์ D ชั้น 1 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดย น.สพ.สนัด วงศ์ทวีทอง รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และแนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย โดยความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับสอดรับกับนโยบายของรัฐ สนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะสามารถยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร นำไปสู่คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย และได้รับเกียรติจาก ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมแห่งชาติ (BIOTEC) และประธานคณะทำงาน BCG Model ด้านเกษตรอาหาร บรรยายภาพรวมการทำงานและนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมูลค่า แปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบโจทย์ความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ อคส.
จากนั้นมีการเข้าเยี่ยมชม ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ NSTDA Characterization and Testing Service Center (NCTC) หน่วยงานด้านการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้าน อาหาร ยา และสมุนไพร เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ C
การลงนามความร่วมมือและเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในครั้งนี้จะเป็นการขับเคลื่อนงานนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตผลทางการเกษตร สอดคล้องกับนโยบาย BCG ที่เป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ที่ทั้งสองหน่วยงานได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันไว้ต่อไป