Knowledge

บทบาทของ DECC กับเทคโนโลยี Automation ในยุค 4.0

ในปัจจุบันนโยบาย Thailand 4.0 กำลังเป็นที่พูดถึงในวงการอุตสาหกรรมกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” คือเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบที่จะต้องทำการเปลี่ยนผ่านทั้งระบบคือ เปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่ โดยรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups ที่มีศักยภาพสูง จะเห็นได้จากการกำหนดกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อสนับสนุนในด้านพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา เพื่อต่อยอดให้เกิดผลขึ้นจริง หากกล่าวในมุมของภาคอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม 4.0 การนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาเป็นตัวช่วยในการจัดการระบบการทำงานให้มีตัวแปรชัดเจนขึ้น นับเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนากระบวนการผลิตที่จะนำมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถมองเห็นกระบวนการได้ตั้งแต่เริ่มจนจบ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมในการเริ่มเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการในการพัฒนากระบวนการผลิตและการทำงานของสถานประกอบการเอง เพื่อตอบรับแนวคิดอุตสาหกรรม 4.0

บทบาทของศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) กับนโยบาย Thailand 4.0 จึงเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการในฐานะหน่วยงานของรัฐที่จะคอยให้การสนับสนุนโดยตรงทั้งในส่วนของเทคโนโลยี นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่จะนำมาพัฒนาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในทุกๆ ด้าน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ยกตัวอย่างเทคโนโลยีที่ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ได้นำมาพัฒนาให้กับผู้ประกอบการ ได้แก่ ระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีออโตเมชั่น ที่เป็นระบบการทำงานในลักษณะซ้ำ ๆ ในรูปแบบของเครื่องจักรที่สามารถทดแทนการใช้แรงงานคน ระบบการทำงานที่ต้องควบคุมคุณภาพของสินค้า การตรวจวัดละเอียด ตลอดจนระบบการทำงานที่มีความสุ่มเสี่ยงและอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฎิบัติงาน ซึ่งในปัจจุบันมีระบบการทำงานที่หลากหลายและมีการควบคุมการทำงานที่แตกต่างกัน


ตัวอย่างผลงานที่ใช้เทคโนโลยีออโตเมชั่น
 ได้แก่ การพัฒนาเครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติที่ได้ถูกพัฒนาให้ทดแทนการทำงานในกระบวนการผลิตแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานคนในการขอดเกล็ดปลาเป็นจำนวนมาก เพื่อนำปลาที่ขอดเกล็ดแล้วเข้าสู่กระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์ ทาง DECC จึงได้นำเทคโนโลยีออโตเมชั่นมาใช้ในการพัฒนาเป็นเครื่องขอดเกล็ดปลาอัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ของปัญหา เครื่องขอดเกล็ดอัตโนมัติที่ได้จะมีขบวนการทำงานโดยใช้แรงดันน้ำในลักษณะของหัวฉีด และมุมองศาที่พอเหมาะทำการขอดเกล็ดปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ซึ่งในแผนการพัฒนาในระยะต่อไปจะเป็นการพัฒนาให้สามารถมีกระบวนการตัดหัวท้าย และดึงไส้ออกของปลาภายในเครื่องเดียวกัน เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตได้อย่างครบถ้วน

การพัฒนาของภาคอุตสาหกรรรมในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสำคัญและต้องมีการปรับตัวในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตและกระบวนการทำงานในการลดต้นทุนและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกวิธี ที่จะต้องหาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยในการขอคำปรึกษาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ซึ่งศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) ก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะคอยสนับสนุนและช่วยเหลือภาคอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการ เพื่อเป็นฟันเฟืองเล็กๆ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป