คณะผู้บริหาร

ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ที่ปรึกษาอาวุโส
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

ดร. อัมพร โพธิ์ใย
ผู้อำนวยการ
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

นางสาวจิรพร ศุภจำปิยา
ผู้จัดการ
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม