ติดต่อส่วนงาน

งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

โทร 0 2564 6310 ต่อ 101 (คุณปวริศา) และ 106 (คุณนันทัชพร)
E-mail: decc_marketing@nstda.or.th

ปรึกษางานวิเคราะห์ออกแบบ/งานโครงการ

โทร 0 2564 6310 ต่อ 120 (คุณประภา)
E-mail: prapha.phonsan@nstda.or.th


งานบัญชีและการเงิน

โทร 0 2564 6310 ต่อ 105 (คุณอรอนงค์)
E-mail: onanong.srisongkram@nstda.or.th


งานเลขานุการผู้บริหาร
/สมัครงาน

โทร 0 2564 6310 ต่อ 103 (คุณภณิชชา)
E-mail: panitcha.boo@nstda.or.th