ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (สวทช.)

131 อาคารนวัตกรรม1 อุทยานวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง  จ. ปทุมธานี 12120
เปิดบริการวันและเวลาราชการ 08.00 – 17.00 น.


หมายเลขโทรศัพท์

โทร 0 2564 6310-11  โทรสาร 0 2564 6312
E-mail: decc_marketing@nstda.or.th

Website: https://www.decc.or.th/

Facebook: https://www.facebook.com/decc.cae/