CAE Consult

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) 
ให้บริการด้านวิศวกรรมให้คำปรึกษาด้านการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต โดยอาศัยเทคโนโลยีและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถทางวิศวกรรมขั้นสูง มีศักยภาพในการประยุกต์เทคโนโลยีด้านการคำนวณเข้ามาช่วยในการออกแบบให้กับภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนบริการฝึกอบรมการวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบ การผลิต และการบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE และการพัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยงานวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกลุ่ม อีกทั้งยังเป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การออกแบบ   และผลิตงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม จนทำให้หน่วยงานได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย

  • บริการสร้างต้นแบบและทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automation)
  • งานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน
  • การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในด้านการออกแบบและการผลิต
  • การบำรุงรักษาโดยใช้เทคโนโลยี CAE และการใช้ซอฟต์แวร์ CAD/CAE

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่ DECC (ผ่านช่องทาง : โทรศัพท์ / อีเมล์ /ฝากข้อความทางเว็บไซต์ / เฟสบุค) 
2. แจ้งข้อมูลความต้องการขอรับบริการเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่รับเรื่อง (เรื่องที่ต้องการปรึกษา / ฝากชื่อ,
    เบอร์โทรศัพท์, อีเมล์)
3. ที่ปรึกษาเทคโนโลยีติดต่อกลับ ขอรับทราบรายละเอียดเพิ่มเติม (เงื่อนไขที่ต้องการวิเคราะห์ / 
    คุณสมบัติของวัสดุ / Drawing (ถ้ามี) ฯลฯ) 
4. ที่ปรึกษาเทคโนโลยีจัดทำ Proposal (ระบุรายละเอียด : แผนการดำเนินงาน / กิจกรรม / ผลงานที่จะส่งมอบ, 
    ระยะเวลาดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ) 
5. รับทราบ Proposal และ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 
      5.1 ที่ปรึกษาเทคโนโลยีส่งรายละเอียดโครงการเพื่อนำเสนอขอทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 
           (กรณีคุณสมบัติเบื้องต้นผ่านการพิจารณา) 
           “รูปแบบการสนับสนุนโครงการนวัตกรรม” 
      5.2 ส่งเอกสารสมัครขอรับทุนสนับสนุน 
      5.3 เจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติตามเงื่อนไข
      5.4 รับทราบผลการพิจารณาขอทุนสนับสนุน
6. ลงนามในสัญญาจ้าง
7. เริ่มดำเนินโครงการ