ความเป็นมา

ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) หน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยบริการทดสอบและปฏิบัติงานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI)) ดำเนินงานให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ (Simulation) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน

          พ.ศ. 2544 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคณะทำงานกลุ่มไฟไนต์เอลิเมนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

          พ.ศ. 2549 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีมติจัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center) เป็นโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมภายใต้สังกัด สวทช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมในการแปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนในอนาคต

          พ.ศ. 2558  เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริการที่ให้บริการต่อบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

          พ.ศ. 2562  เป็นหน่วยบริการทดสอบปฏิบัติงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI))  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ National Quality Infrastructure หรือ NQI