ที่มาโครงการพัฒนา “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด”

   สตรีทฟู้ดอยู่คู่กับเมืองไทยมาช้านาน เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เป็น Highlight ด้านวัฒนธรรม ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวประเทศไทย เป็นแหล่งรายได้สำคัญของผู้จำหน่ายอาหารในทุกระดับ ตั้งแต่หาบเร่ รถเข็น จนถึงที่เติบโตมีหน้าร้าน "ธุรกิจร้านอาหารริมทาง" หรือ "Street Food" ของไทยมีมากกว่า 103,000 ร้านทั่วประเทศ คิดเป็นมูลค่าตลาดสูงกว่า 270,000 ล้านบาทต่อปี และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวมากขึ้นทุกปี

   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ริเริ่มและคิดค้นหาทางยกระดับสตรีทฟู้ดไทย ให้ก้าวไกลโดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้ามาช่วยยกระดับมาตรฐานให้ สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้ก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล และธนาคารออมสินในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต และทีมกะเพรา25 ผู้เข้าแข่งขันในรายการ มีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนารถเข็นจากแบบเดิมให้ใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้นและตอบโจทย์ของคำว่า “รักษ์โลก” และ “เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” จึงเป็นที่มาของ “นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด”นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด


ฟังก์ชั่นหลักของตัวรถ
นวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ด

พิเศษช่วงเปิดตัว 100 คันแรกจากการสนับสนุนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เท่านั้นหลังจากนี้จะนี้จะขึ้นไปเป็นราคาปกติ ท่านที่สนใจเงินทุนยังมีพันธมิตรสำคัญอย่างธนาคารออมสินพร้อมช่วยเหลือด้านเงินทุนสำหรับโครงการนวัตกรรมรถเข็นรักษ์โลกเพื่อสตรีทฟู้ดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

1. เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

2. เป็นกิจการที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือบริษัทที่จดทะเบียนนิติบุคคลโดยมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย (สัญชาติไทย) ไม่ต่ำกว่า 51%

3. เป็นผู้ประกอบการขายอาหาร หรือเป็นผู้ประกอบการขายอาหารว่างหรือเครื่องดื่ม หรือเป็นผู้ประกอบการตามห่วงโซ่อุปทานด้านอาหาร อาหารว่าง หรือเครื่องดื่ม ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยโครงการฯ จะรักษาข้อมูลเป็นความลับเงื่อนไข

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องดำเนินการชำระเงินมัดจำ 30% ของมูลค่ารถเข็นในโมเดลที่เลือกไว้ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มิฉะนั้นระบบจะตัดสิทธิ์ให้แก่ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในลำดับถัดไป

2. ผู้ประกอบการ 1 ท่านหรือ 1 กิจการ/ร้านค้า สามารถลงทะเบียนรับสิทธิการจอง 1 สิทธิเท่านั้น

3. ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกโดยคำตัดสินของคณะกรรมการและฝ่ายบริหารโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

4. มีถิ่นที่อยู่อาศัยและสถานที่ประกอบการแน่นอน สามารถติดต่อได้

5. ฝ่ายบริหารโครงการฯ ขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลที่สำคัญของกิจการ เช่น ปริมาณยอดขายต่อเดือน ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการชี้วัดความสำเร็จของการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และจะถือข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับธนาคารออมสินในฐานะผู้ให้การสนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนกับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในการดำเนินโครงการ GSB Street Food เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)

DECC สวทช. ได้ร่วมพัฒนาปรับปรุงรถเข็นให้กับทีมกะเพราซาวห้า โดยพัฒนาต่อยอดจากรถเข็นเดิมที่ทางทีมกะเพราซาวห้าได้สร้างขึ้นด้วยประสบการณ์ของตัวเอง ภายใต้ไอเดียที่ต้องการอัปเกรดรถเข็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านระบบ Solar Cell ระบบดูดควัน ระบบบำบัดน้ำเสีย

ภายใต้โครงการนี้ เราจะทำให้ราคาเป้าหมายของรถเข็นนวัตกรรรมรักษ์โลกนี้ เป็นราคาที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงได้ โดยเป็นราคาที่ไม่แตกต่างจากราคารถเข็นขายอาหารริมทางทั่วไปที่จำหน่ายในปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนโครงการ