Activities

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมร่วมกับ DECC ขอเชิญเข้าอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC


            โครงการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อการแข่งขันใน AEC เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรม รวมถึงเทคนิคในการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบเครื่องจักรที่ทันสมัยทดแทนแรงงาน หรือการพัฒนาระบบเพื่อลดต้นทุนพลังงานทางด้านการผลิต  

 

            ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับความรู้จากการฝึกอบรมสัมมนาด้านการยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC ทั้งในด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมาตรฐานการผลิต รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Automation และเทคนิคการจำลองงานทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต นอกจากนั้น ยังจะได้สัมผัสกับต้นแบบธุรกิจที่มีการพัฒนาต่อยอดการปรับใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการเข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบที่มีมาตรฐานการผลิตครบวงจร เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดอาเซียนและตลาดโลก 

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตของผู้ประกอบการไทย เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มมาตรฐานการผลิต รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 เพื่อเรียนรู้แนวทางการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย เรียนรู้มาตรการกีดกันทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต และสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อที่นำไปใช้ได้จริงในการดำเนินธุรกิจ

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรม 

- อุตสาหกรรมอาหาร

- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป

- อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร

- อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เพื่อบรรจุอาหาร

- อุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

กิจกรรมในโครงการ

 อบรมหัวข้อ การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC” เพื่อให้ความรู้ด้านการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต การลดต้นทุน เพื่อเพิ่มมาตรฐานการผลิตรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

 อบรม workshop ด้านการจัดทำมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร เรียนรู้มาตรการกีดกันทางการค้าที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างประเทศ มาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล และแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตด้วยระบบ Automation และเทคนิคการจำลองงานทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต 

 เยี่ยมชมสถานประกอบการต้นแบบที่มีมาตรฐานการผลิตครบวงจร และชมแนวทางการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนการผลิต

 การจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการ กับนักธุรกิจ นักลงทุน หรือกลุ่มผู้ประกอบการในโซ่อุปทาน ผ่านเครือข่ายหน่วยงานความร่วมมือ อาทิ สภาหอการค้าไทย, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ สวทช. ฯลฯ 

 

หัวข้ออบรม การยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สู่ตลาด AEC”

 

 นโยบายการสนับสนุนของภาครัฐ และการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการ  

 กลยุทธ์การตลาดและการสร้างแบรนด์ไทยในยุค AEC

 ยกระดับมาตรฐานการผลิต เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยสู่การแข่งขันในอาเซียน

 เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรม

 ฝ่าวิกฤตค่าแรง ลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยงานวิจัยแบบ food structuring concept

 มาตรการเตรียมความพร้อมสินค้าเกษตรและอาหารไทยเพื่อการแข่งขันใน AEC

 แหล่งทุนสนับสนุนผู้ประกอบการไทย เพื่อพัฒนางานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม

 

ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเซนทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ

 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! 

 

ในการนี้ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (DECC) สวทช. ขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมการอบรมฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในแบบฟอร์ม A1/57 นำส่งให้กับศูนย์ฯ ทางอีเมล์ marketing@decc.or.th หรือสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่>> http://goo.gl/nLev4L

 

ทางผู้จัดจะพิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ จากใบสมัครเท่านั้น !!


  < กุมภาพัน 2563 >
อา พฤ
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829