About US 
ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design&Engineering Consulting Service Center, DECC) หน่วยงานภายใต้สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยบริการทดสอบและปฏิบัติงานในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI)) ดำเนินงานให้บริการด้านการให้คำปรึกษา การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา การทดสอบ การสร้างต้นแบบ (Simulation) และการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพและรองรับภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมถึงเป็นแหล่งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน


Logo DECC

พ.ศ. 2544 เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งโดยคณะทำงานกลุ่มไฟไนต์เอลิเมนต์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

พ.ศ. 2549 สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีมติจัดตั้งศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม (Design & Engineering Consulting Service Center) เป็นโครงการพิเศษที่ใช้ทุนประเดิมภายใต้สังกัด สวทช. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้นและเตรียมความพร้อมในการแปรสภาพเป็นบริษัทร่วมทุนในอนาคต

พ.ศ. 2558  เป็นหน่วยบริการของสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เพื่อให้เป็นหน่วยงานบริการที่ให้บริการต่อบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

พ.ศ. 2562  เป็นหน่วยบริการทดสอบปฏิบัติงานกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure (NQI))  เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562  

โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ National Quality Infrastructure หรือ NQI

NQI 2.png

   

    การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ NQI ของประเทศ ประกอบด้วย การมาตรวิทยา (Metrology) การมาตรฐาน (Standard) การวิเคราะห์ทดสอบ (Testing) และ การรับรองคุณภาพ (Quality) โดย สวทช. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ เช่น

  • การทดสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไอที โดยให้บริการทดสอบความเข้ากันได้ทางคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) ทดสอบผลิตภัณฑ์ไร้สายและระบบสื่อสารโทรคมนาคม ทดสอบผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัย สภาวะแวดล้อมที่กำหนด และทดสอบประสิทธิภาพพลังงาน
  • การออกแบบห้องปฏิบัติการทดสอบรองรับการทดสอบทางด้านระบบขนส่งทางราง ให้มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานการทดสอบทั้งในประเทศและมาตรฐานสากล พัฒนามาตรฐานการทดสอบเพิ่มความรู้บุคลากรเกี่ยวกับมาตรฐานการทดสอบ และดำเนินการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 และ ISO/IEC17020
  • การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และหุ่นยนต์ โดยวางแผนให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์ IoTs แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ในประเทศ ที่ต้องการส่งสินค้าไปจำหน่ายในต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุ่น
  • การวิเคราะห์ทดสอบด้านวัสดุศาสตร์ การวิเคราะห์สมบัติ โครงสร้าง และองค์ประกอบของวัสดุ ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การทดสอบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านและเซรามิกอุตสาหกรรม และการทดสอบการย่อยสลายของพลาสติกชีวภาพ
  • ด้านสุขภาพและอาหารปลอดภัย มีวิธีมาตรฐานในการทดสอบสารตกค้างและความปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร การทดสอบความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์กลุ่มต่างๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน สารเติมแต่งอาหาร และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
 

วิสัยทัศน์

องค์กรให้บริการและฝึกอบรมที่เป็นเลิศและมีคุณค่า ด้วยความเชี่ยวชาญครบวงจรในเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในงานวิศวกรรม (CAE One Stop Service) เพื่อการพัฒนาและแก้ปัญหาในงานออกแบบ งานผลิต และงานบำรุงรักษา
พันธกิจ

   1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำให้เกิดการแพร่กระจายของเทคโนโลยีการวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบและการผลิตด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์  (Finite Element Method) ไปยังภาคการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบ การผลิต และภาคอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างเป็นเครือข่าย

   2. ให้บริการที่ปรึกษาในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบงานทางวิศวกรรมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

   3. เป็นแหล่งเชื่อมโยงและพัฒนาฐานความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแก้ปัญหาการออกแบบงานทางวิศวกรรมด้วยระเบียบวิธี
ไฟไนต์เอลิเมนต์ของประเทศไทยให้กับหน่วยงานวิจัย สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  

 

 ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ

 

ศ.ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ
ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

 

 


รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ

  

รศ.ดร. วิโรจน์ ลิ่มตระการ
ที่ปรึกษาอาวุโส ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม

  
คุณจิรพร ศุภจำปิยา
ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม